Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Berntsen Diervoeders B.V.
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd,
aangegaan
door Berntsen Diervoeders B.V. te Wehl hierna ”de producent” genoemd.
2. Indien de producent door
omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig
of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor de producent. De producent is in
dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomen
van de overeenkomst.
3.a. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door de producent is
uitgevoerd, moet die contractspartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product
of na het verlenen
van de dienst of bij de oplevering aan de producent schriftelijk mededeling
doen.
b. Indien de gebreken pas
later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schri
ftelijk
aan de
producent worden medegedeeld.
c. Indien niet tijdig de bezwar
en schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat de producent
naar behoren heeft gepresteerd.
4. De producent behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur van
de producent terzake van geleverde goederen of ve
rrichte diensten niet tijdig wordt betaald of de producent
op zijn wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft
de producent de bevoegdheid het door hem geleverde als zijn eigendom terug te vragen.
5. Moc
ht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met de producent schade ontstaan, dan
geldt het volgende:
a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij de producent geen enkele bewerking heeft
ondergaan, of die het gevolg is van een
verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening
gebrachte diensten en/of adviezen, is de producent voor die schade niet aansprakelijk.
b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of verv
aardiging van een product door
de producent dan wel door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van
de producent beperkt tot het terzake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,
-
-
(vijfenveer
tigduizend
e
uro).
c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik
van he
t product overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in
de onder b van dit artikel bedoelde
schade.
d. De gezam
enlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder b van dit artikel
bedoeld, voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,
--
(vijfenveertigduizend Euro), naar rato van ieders individuele aa
nspraak met toepassing van het onder b
bepaalde te verdelen.
6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van de p
roducent terzake
van gebreken in afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het
tijdstip van aflevering.
7. Inkoopvoorwaarden van contractspartijen worden door de producent niet aanvaard, noch geheel noch
gedeeltel
ijk.
8. Op alle overeenkomsten met de producent is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de
bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de
hoofdvestiging van de producent is bevoegd van geschillen ken
nis te nemen.